Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Uždarosios akcinės bendrovės „NORFOS MAŽMENA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
- asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
- asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
- asmens duomenys nuolat atnaujinami;
- asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
- asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS:

1.1 Duomenų valdytojas – Uždarosios akcinės bendrovės „NORFOS MAŽMENA“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110778328, adresas Savanorių pr. 176 B, Vilnius.

1.2 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą. Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3 Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI:

2.1 Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius.

2.2 Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis įmonės svetainėje www.norfa.lt

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:

3.1 Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui ir teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

3.1.1 Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
- Vardas, pavardė
- Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
- Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas)
- Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai -faktūrai)
- Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo)

3.1.2 NORFA nuolaidų kortelės (lojalumo programa). Kortelės turėtojas savo noru užsiregistruoja į savo kortelės paskyrą — http://www.norfa.lt/lt/mano-norfa/. Kortelės turėtojas nurodo elektroninį pašto adresą ir kortelės numerį. Tokiu būdu renkame šiuos duomenis:
- Elektroninis paštas
- Nuolaidų kortelės numeris
- Sukaupta pinigų suma

3.1.3 Žaidimai, konkursai. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
- Vardas, pavardės
- Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
- Gyvenamosios vietos adresas

3.1.4 Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas), užsiregistravus www.norfa.lt NAUJIENLAIŠKIS paskyroje. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
- Elektroninis paštas

3.1.5 Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
- vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

3.1.6 Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS:

4.1 Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tik tiems duomenų gavėjams, kurie teikia su klientų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai ir t.t. Duomenų gavėjai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Taip pat duomenų gavėjai privalo užtikrinti duomenų subjektų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus. Atitinkamai, Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų gavėjus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų gavimas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.2 Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3 Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4 Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS:

5.1 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tiesioginiais rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol duomenų subjektas atsisako, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, tai įgyvendinęs elektroninėje erdvėje ir paspaudęs nuorodą „atsisakyti naujienų”. Asmens duomenys lojalumo programos tikslais tvarkomi tiek ilgai, kiek duomenų subjektas dalyvauja Norfa lojalumo programoje arba atitinkamoje jos dalyje. Jeigu duomenų subjektas Norfa kortelės nenaudoja dvejus metus iš eilės, praėjus dvejiems metams, Norfa kortelė bus blokuojama, o duomenų subjekto duomenys bus ištrinti. 

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS: 

6.1 Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.

6.2 Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

6.3 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

6.4 Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.5 Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 

6.6 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

6.7 Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.

6.8 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

6.9 Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7. DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALIMA KREIPTIS:

7.1 Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: norfa@norfa.lt

7.1.1 raštu – adresu Savanorių pr. 176 B, LT-03154 Vilnius.

7.2 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

7.3 Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ: 

8.1 Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją.

8.2 Pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1 Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

9.2 Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje http://www.norfa.lt.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
FluentLocale Svetainės kalbos nustatymui Svetainės įjungimo metu 3 mėn.
cookieControl Saugoma informacija apie slapuko sutikimą Slapukų sutikimo metu 1 m.
cookieControlPrefs Saugoma informacija apie slapuko sutikimo parinktis Slapukų sutikimo metu 1 m.
_ga Google Analytics naudotojo identifikacinis slapukas Sutikus su marketingo slapukais 1 m.
_ga_* Google Analytics naudotojo identifikacinis slapukas Sutikus su marketingo slapukais 1 m.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės http://www.norfa.lt sistemoje.