• Akcijos

LOYD žaidimas

LOYD žaidimas

2019-05-02

Parduotuvėse NORFA 05 02-05 29 dienomis
pirkite 2 vnt LOYD arbatos
registruokite pirkimo kvitą www.loydzaidimas.lt
ir laimėkite prizus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklaminio žaidimo „Pirkite arbatas LOYD NORFA parduotuvėse ir laimėkite“

 TAISYKLĖS

2019-05-02 – 2019-05-29

  1. 1.       ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1.             Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.

  1. 2.       ŽAIDIMO VIETA

2.1.             Žaidimo vykdymo vietos yra „Norfa“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais. 

  1. 3.       ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS

3.1.             Žaidimas vyksta nuo 2019 m. gegužės 2 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 m. gegužės 29 d. (paskutinė Žaidimo diena). 

3.2.             Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu. 

3.3.             Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo LOYD produktų žinomumą.

  1. 4.       ŽAIDIMO DALYVIAI

4.1.             Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu  įsigiję ne mažiau kaip 2 vnt. bet kuriuos LOYD produktus iš „Norfa“ prekybos tinkle parduodamų prekinio ženklo LOYD  produktų (produktų sąrašas 1 Priede) toliau Žaidimo produktus.

4.2.             Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su DAISENA, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4.3.             Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

  1. 5.       PRIZŲ FONDAS

5.1.             Spurgų keptuvės – 12 (dvylika) prizų. Vieno prizo vertė 19,00 Eur.

5.2.             LOYD puodelis ir arbata rinkinys – 40 (keturiasdešimt) prizų.

5.3.             EGLĖS sanatorijos dovanų kuponas – 4 (keturi) prizai, kurių bendra vertė – 800,00 Eur.

  1. 6.       DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.             Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti ne mažiau kaip 2 vnt.  Žaidimo produktų (produktų sąrašas 1 Priede) ir gauti kasos kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant Žaidime.

6.2.             Asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs produktų įsigijimą patvirtinantį pirkimo kvitą internetiniame puslapyje www.loydzaidimas.lt ir įvedęs Pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

6.3.             Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

6.4.             Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą prekinio ženklo LOYD produktų pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, reikės pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodytą kasos kvito kopiją.

6.5.             Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.6.             Užregistruotas  Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos.  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu zaidimai@daisena.lt.

6.7.             Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti Žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

6.8.             Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.  Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.

  1. 7.       ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

7.1.             Laimėtojai, kuriem bus įteikti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktuose nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu.

7.2.             2019 m. gegužės 30 dieną bus vykdomas prizų, nurodytų 5.1 ,5.2 ir 5.3 punktuose, laimėtojų nustatymas, kuriame dalyvaus visi asmenys, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.3.             Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.loydzaidimas.lt 2019 m. gegužės 30 d. ir publikuojamas iki 2019.06.10

7.4.             Prizo laimėtojas per 3 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti LOYD produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.

7.5.             Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką el. paštu zaidimai@daisena.lt ir Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, bei tuo atveju jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodyto kasos kvito kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o  prizas nebus išduotas ir grąžintas į laimėjimų fondą.

7.6.             Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki žaidimo galo, organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu, adresu  UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas. Patikrinę kvitą, jį grąžinsime atgal.

  1. 8.       PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.             5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytų prizų laimėtojai per 3 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi Organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti LOYD prekinio ženklo produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.

8.2.             Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktuose  nurodytus prizus, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos str. 23, Kaunas, iš anksto susiderinę atvykimo laiką.

8.3.             Visiems pageidaujantiems prizai, nurodyti 5.1, 5.2, 5.3 punktuose, bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.

8.4.             Jei Organizatoriui pavyksta susisiekti su 5.2 punkte nurodytu prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 7.5 punkte, Organizatorius suderina prizo pristatymo būdą bei duomenis Prizo pristatymui su Prizo laimėtoju.

8.5.             Atsiimant 5.2 punkte nurodytą prizą, laimėtojas Organizatoriui turi pateikti registruoto pirkimo kvito originalą ir asmens identifikacinį dokumentą.

8.6.             Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7.             Prizai nekeičiamas į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

8.8.             Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8.9.             Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.

8.10.          Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie palieka žaidimo organizatoriaus žinioje.

8.11.          Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.

8.12.          Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas.

8.13.          Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.14.          Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

  1. 9.        SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.             Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2019 m. birželio 10 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. paštas zaidimai@daisena.lt

9.2.             Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

  1. 10.     PAPILDOMA INFORMACIJA

10.1.          Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

10.2.          Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.

10.3.          Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.loydzaidimas.lt  internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

10.4.          Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.loydzaidimas.lt

10.5.          Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226  ar el. paštu zaidimai@daisena.lt.

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

Eil. nr.

Barkodas

Prekės pavadinimas

1

5900396014283

Žalioji arb.LOYD TEA svarainių-opuncijų,20 vnt,34g

2

5900396014528

Raud.arbata LOYD TEA su medumi-vanile, 20 vnt, 34g

3

5900396023629

Raud. arb. LOYD SENSE su karamele, 20 vnt,40g

4

5900396014276

Žalioji arbata LOYD TEA citrinų-laimų 20 vnt, 34g

5

5900396023094

Juodoji arb.LOYD SENSE Forest fruits, 20 vnt,34g

6

5900396014511

Raud.arbata LOYD TEA apelsinų-cinamono, 20 vnt,40g

7

5900396019851

Juodoji arb.LOYD SENSE Lemon, 20 vnt,34g

8

5900396024039

Vaisinė arbata "Forest Fruits", 20 vnt, 40g

9

5900396024022

Vaisinė arbata "Red Fruit", 20 vnt, 40g

10

5900396024077

Žalioji arbata "Green tea", 20 vnt, 30g

11

5900396018601

Žolelių arbata LOYD Warming Lemon, 20vnt, 40g

12

5900396018625

Vaisinė arbata LOYD Warming Orange, 20vnt, 40g

13

5900396016164

Vaisinė arbata LOYD aviečių-braškių, 20vnt, 40g

14

5900396016171

Vaisinė arbata LOYD gervuogių-mėlynių, 20vnt, 40g

15

5900396017284

Vaisinė arbata LOYD braškių-rabarbarų, 20vnt, 40g

16

5900396022455

Vaisinė arbata LOYD miško uogų, 20vnt, 40g

17

5900396022448

Vaisinė arbata LOYD braškių-vanilės, 20vnt, 40g

18

5900396023056

Vais. arb. LOYD spanguolių-imbiero, 20vnt, 40g

19

5900396022943

Vais. arb. LOYD spanguolių-aviečių, 20vnt, 40g

20

5900396025517

Vaisinė arb. LOYD spanguolių-mėlynių, 20vnt, 40g

21

5900396026392

Vaisinė arbata LOYD saldi vyšnia, 20vnt, 40g

22

5900396026385

Raud.arb.LOYD su Manuka medumi, 20 vnt 34g

23

5900396025692

Žalioji arbata LOYD aviečių,20vnt,30g

24

5900396016188

Žalioji arbata LOYD citrina-citrinžolė,20vnt,30g

25

5900396025036

Žalioji arbata LOYD Sencha,20vnt,32g

26

5900396024398

Vaistažolių arbata LOYD Soothing throat20vnt, 40g

27

5900396020277

Vaisinė arbata LOYD aviečių-braškių, 50vnt, 100g

28

5900396024961

Vaisinė arbata LOYD miško uogų 50vnt, 100g

 

 

 

 

 

Praktiški pasiūlymai

Fasuotos žaliosios besėklės vynuogės, 500 g / 1 ind.

Fasuotos žaliosios besėklės vynuogės, 500 g / 1 ind.

119

* Galioja 05.21–05.26 d.

Obuoliai GOLDEN, 1 kg

Obuoliai GOLDEN, 1 kg

049

* Galioja 05.21–05.26 d.

Fasuoti krapai, 50 g / pak

Fasuoti krapai, 50 g / pak

039

* Galioja 05.21–05.26 d.

Sveriami smulkiavaisiai pomidorai ANGELLE, 1 kg

Sveriami smulkiavaisiai pomidorai ANGELLE, 1 kg

159

* Galioja 05.21–05.26 d.

Sviestas MLEKOVITA, 82% rieb., 200 g

Sviestas MLEKOVITA, 82% rieb., 200 g

125

* Galioja 05.24–05.26 d.

Sūris GUODA HUIZER KAAS-GILDE, 48 r.s.m., 1 kg

Sūris GUODA HUIZER KAAS-GILDE, 48 r.s.m., 1 kg

549

* Galioja 05.24–05.26 d.

Majonezas HELLMANN'S ORIGINAL, 880 ml

Majonezas HELLMANN'S ORIGINAL, 880 ml

238

3,98

* Galioja 05.24–05.26 d.

Karštai rūkytos GIMINIŲ dešrelės, 800 g

Karštai rūkytos GIMINIŲ dešrelės, 800 g

169

* Galioja 05.24–05.26 d.

Batonėlis NESTLE LION, 42 g

Batonėlis NESTLE LION, 42 g

020

* Galioja 05.24–05.26 d.

Silkių filė mišrainė DESĖ EGLUTĖ, 300 g

Silkių filė mišrainė DESĖ EGLUTĖ, 300 g

109

1,63

* Galioja 05.24–05.26 d.

Daugiafunkcinis kremas HIMALAYA, 20 g

Daugiafunkcinis kremas HIMALAYA, 20 g

049

1,25

* Galioja 05.24–05.26 d.

Fasuota virta kiaulienos šaltiena, 1 kg

Fasuota virta kiaulienos šaltiena, 1 kg

199

* Galioja 05.24–05.26 d.

Super Praktiška Kaina

Gazuotas gėrimas 7UP, 1,5 l

Gazuotas gėrimas 7UP, 1,5 l

063

1,29

* Galioja 05.24–05.26 d.

Super Praktiška Kaina

Fasuoti džiovinti abrikosai, 1 kg

Fasuoti džiovinti abrikosai, 1 kg

229

7,99

* Galioja 05.24–05.26 d.

Super Praktiška Kaina

Saldainiai BUDDY, 1 kg

Saldainiai BUDDY, 1 kg

249

4,99

* Galioja 05.24–05.26 d.

Super Praktiška Kaina

PIEMENĖLIO kefyro gėrimas su avietėmis ir juodaisiais serbentais, 1 kg

PIEMENĖLIO kefyro gėrimas su avietėmis ir juodaisiais serbentais, 1 kg

079

1,29

* Galioja 05.24–05.26 d.

Super Praktiška Kaina

Apelsinai, 1 kg

Apelsinai, 1 kg

069

* Galioja 05.24–05.26 d.

Nepjaustyti arbūzai, 1 kg

Nepjaustyti arbūzai, 1 kg

066

* Galioja 05.24–05.26 d.

Pjaustyti arbūzai 0,69 Eur/kg

Vyšniniai pomidorai, 250 g / 1 pak.

Vyšniniai pomidorai, 250 g / 1 pak.

055

* Galioja 05.24–05.26 d.

Fasuotos lietuviškos vidutinės bulvės, 1 kg

Fasuotos lietuviškos vidutinės bulvės, 1 kg

025

* Galioja 05.24–05.26 d.

* Prekių kiekis ribotas. Papildomos nuolaidos netaikomos.